Po jakim czasie przedawnia się dług?

Data: 2017-12-29

Przedawnienie w prawie cywilnym jest instytucją, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Jego konsekwencją jest to, że po upływie terminu przedawnienia wierzyciel, któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu.

Przedawnienie roszczeń jest regulowane odmiennie dla różnych dziedzin prawa. Odmiennie przedawnienie regulowane jest w prawie cywilnym, w prawie podatkowym, w prawie pracy. Podstawową wykładnią przedawnienia jest prawo cywilne. Przedawnieniu podlegają tylko i wyłącznie roszczenia majątkowe. Wyjątkowo nie przedawnia się roszczenie windykacyjne dotyczące nieruchomości.

Przedawnione zobowiązanie nie znika, a wierzyciel ma prawo dochodzić jego zapłaty w każdym czasie. Jeśli dłużnik udowodni, że dług się przedawnił, nie będzie musiał go spłacać. Musi to jednak zrobić przed sądem.

Terminy przedawnienia

Wyróżnia się cztery podstawowe terminy przedawnienia:

 1. Ogólny - 10 lat

 2. Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata

 3. Dla roszczeń o świadczenie okresowe - 3 lata

 4. Dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, poza roszczeniami okresowymi należnymi w przyszłości - 10 lat

Najważniejsze odstępstwa od przedstawionych zasad:

 1. Dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych - 10 lat od daty popełnienia czynu

 2. Dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych będących przestępstwami - 10 lat od daty popełnienia czynu

 3. Dla roszczeń przedsiębiorcy z tytułu dokonanej sprzedaży - 2 lata

 4. Dla roszczeń z tytułu umowy przewozu - 1 rok

Terminy przedawnienia w przypadku roszczeń banku:

 1. Umowa kredytu czy pożyczki - 3 lata, liczymy to od dnia, w którym miała nastąpić spłata kredytu

 2. Debet w koncie bankowym - 2 lata, termin ten dotyczy wszystkich opłat związanych z rachunkiem bankowym, a liczony jest od dnia w którym miała nastąpić spłata zobowiązania

 3. Karty kredytowe - 3 lata

Zadłużenia wobec Urzędu Skarbowego – terminy przedawnienia:

 1. 5 lat, w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
 2. 3 lata, w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)

Zobowiązania wobec ZUS – przedawnienie możliwe po 10 latach

Inne zobowiązania:

 1. Świadczenia alimentacyjne – 3 lata

 2. Ubezpieczenia oraz odszkodowania – 3 lata

 3. Telefony, abonamenty telekomunikacyjne – 2 lata

Długi spadkowe – 10 lat, jeżeli wierzyciel nie podejmie żadnych kroków w celu wyegzekwowania zapłaty.

Wiedza na temat przedawnienia długów jest konieczna zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Pozwala na podjęcie stosownych działań i kroków w celu rozwiązania spornych kwestii.


Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej