Etapy windykacji od A do Z

Data: 2018-02-20
Etapy windykacji

Proces windykacji to długa, ale konieczna procedura służąca odzyskaniu należności. Skupimy się przed wszystkim na prowadzeniu tego procesu przez pierwotnego wierzyciela, gdzie nie miała miejsca sprzedaż zadłużenia, czyli tzw. cesja. Wspomnieć tylko można, iż cesja może nastąpić w każdym momencie etapu windykacji.

Etapy:
  1. Prewencja oraz monitoring
  2. Windykacja przedsądowa
  3. Windykacja sądowa – zaliczamy do tego etapu również windykację przed egzekucyjną
  4. Windykacja egzekucyjna
  5. Windykacja po bezskutecznej egzekucji.

Ad.1
Prewencja jako środek zapobiegawczy stosowana jest jeszcze przed powstaniem zadłużenia – w zależności od przyjętego sposobu wykorzystywana jest różnie. Najczęściej są to smsy przypominające, rzadziej telefony, że zbliża się termin płatności. Zdarza się też, że wysłane są maile, które zawierają oprócz terminu, kwotę do zapłaty oraz numer rachunku.
Monitoring to kolejny etap jeszcze przed właściwą windykacją. Może być prowadzony przez wierzyciela we własnym zakresie lub zlecony do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Występuje wtedy, gdy zdarzają się opóźnienia w spłacie zobowiązań. Monitoring jest elementem również przypominawczym, że termin do zapłaty już minął, jak również metodą umożliwiającą zdefiniowanie potencjalnego zagrożenia jakim jest popadniecie w zwłokę i doprowadzanie do całkowitego braku spłaty należności.

Ad.2
Windykacja przedsądowa następuje wtedy, gdy działanie prewencyjne oraz monitoring nie przyniosły żadnego rezultatu. Często też, takie działania na zasadzie inkasa zlecone są profesjonalnym firmom zewnętrznym na określony czas. Firmy zewnętrzne umocowane są wtedy tylko do takich działań do jakich upoważnił ich zlecający.

Rodzajami windykacji przedsądowej nazywaną też często windykacją polubowną są:
- pisma i monity tzw. korespondencja
- smsy oraz mailing
- telefony do osoby zadłużonej w celu poprowadzenia skutecznych negocjacji i przedstawienia możliwych sankcji
- wizyty windykatorów tzw. inspektorów terenowych
- wizyty osobiste w siedzibie wierzyciela

Windykacja przedsądowa ma za główne zadanie doprowadzić do spłaty zadłużenia w jak najkrótszym terminie, korzystając z form komunikacji wymienionych wyżej. Jeżeli nie przyniesie ona pożądanego efektu to najczęściej wierzyciel kieruje sprawę na etap sądowy o nakaz zapłaty.
Ważnym elementem w tym etapie jest utrzymanie kontaktu oraz intensywność działań jak również dobór odpowiednich środków by móc wynegocjować dobrowolną spłatę zadłużenia. Wierzyciel może zachęcać do spłaty np. anulowanie części kosztów – przykładem może być firma telekomunikacyjna która za spłatę faktur może anulować opłatę za naliczoną karę umowną w zamian za podpisanie aneksu o świadczenie dalszych usług.
Na tym etapie popularne jest zawieranie ugód pisemnych – gdzie można wynegocjować z wierzycielem częściowe umorzenie lub zatrzymanie naliczania odsetek. Na tym etapie windykacji wierzyciel będzie robił wszystko by z dłużnikiem zawrzeć ugodę – nikomu bowiem nie służy oddanie sprawy do komornika, gdyż proces ten może być w znaczny sposób wydłużony i są również ponoszone dodatkowe koszty a nie zawsze egzekucja przynosi pożądane efekty. Aby wygenerować propozycję takiej ugody można skorzystać z naszego Negocjatora Online https://narodowecentrumdlugow.pl/negotiator/settlement#sn Pomoże on w rozpoczęciu rozmów z wierzycielem i przedstawi mu naszą obecną sytuację, pokazując w jakiej wysokości raty jesteśmy w stanie spłacać, aby wiedzieć jak spłacić dług.

Ad.3
Kolejnym etapem jest windykacja sądowa. Tutaj wierzyciel sięga już po instrumenty prawne by móc zabezpieczyć się i wyegzekwować należne mu środki. Jeśli chodzi o długi to postępowanie sądowe odbywa się w trybie zaocznym, czyli niejawnym bez udziału stron. Dłużnik często nie wie, że jego sprawa została oddana na takie postępowanie, dowiaduje się najczęściej wtedy, kiedy zostanie doręczony mu nakaz zapłaty – jedyną obroną wtedy jest wniesienie przez dłużnika w terminie 14 dni od daty doręczenia sprzeciwu od tego nakazu. Jeśli dłużnik zachowa się biernie taki nakaz uprawomocni się i wierzyciel będzie mógł go wykorzystać do poprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika.
Czy zawsze tak się dzieje? Niekoniecznie, gdyż wierzyciel po uprawomocnieniu się nakazu próbuje po raz kolejny wynegocjować spłatę zadłużenia (powiększonym o koszty sądowe) a najgorszą sankcją zastosowaną na dłużniku jest informacja o możliwości skierowania sprawy do etapu egzekucyjnego. Dłużnik ma jeszcze wtedy szansę polubownie spłacić zadłużenie bez ponoszenia kosztów egzekucyjnych. O Renegocjacji spłaty zadłużenia pisaliśmy już tu: https://narodowecentrumdlugow.pl/jestes-dluznikiem-renegocjuj-swoje-warunki-splaty-zadluzenia
W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) do 2.000 złotych - 30 złotych,
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych,
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych,
4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.Prawo określa minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych. Stawki te są podstawą do zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego.
Wartość przedmiotu sporu Stawka minimalna
poniżej 500 zł 90 zł
od 500 zł do 1500 zł 270 zł
od 1500 zł do 5000 zł 900 zł
od 5.000 zł do 10.000 zł 1.800 zł
od 10.000 zł do 50.000 zł 3.600 zł
od 50.000 zł do 200.000 zł 5.400 zł
od 200.000 zł do 2.000.000 zł 10.800 zł
od 2.000.000 zł do 5.000.000 zł 15.000 zł
powyżej 5.000.000 zł 25.000 zł
Ad.4
Etap egzekucyjny.

Wierzyciel zapewne po wielu próbach polubownego odzyskania długu posiadając tytuł wykonawczy kieruje sprawę do komornika. Komornik nie jest zobowiązany do wyjaśniania przyczyn powstania zadłużenia ani czy zadłużenie w ogóle jest zasadne, bowiem nie jest to jego rolą i nie może on kwestionować wyroków sądowych. Jego głównym zadaniem jest poprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika.
Pytanie wtedy czy dłużnik nie może na tym etapie negocjować? Odpowiedź jest taka, że jak najbardziej może, tylko wtedy ma już mocno ograniczone możliwości negocjacyjne z wierzycielem.
Dłużnik przy deklaracji spłaty dobrowolnej, może doprowadzić do sytuacji, że wierzyciel zatrzyma działania komornika i umorzy bądź zawiesi postępowanie egzekucyjne. Niestety w tym czasie komornik może już naliczyć jakieś koszty związane z prowadzaniem egzekucji. Ten etap może narazić osobę zadłużoną na duże koszty finansowe.

Ad.5
Windykacja po bezskutecznej egzekucji.

Ostatnim etapem w procesie windykacji są tzw. działania po umorzonej egzekucji. Czasami komornik pomimo swoich działań nie jest w stanie wyegzekwować dla wierzyciela należnych środków. Wtedy następuje umorzenie, które często bywa mylone z umorzeniem długu całkowicie. Komornik nie ma możliwości umarzania długów – taką możliwość ma jedynie wierzyciel, który zleca sprawę do komornika.
Kolejny raz wierzyciel próbuje skontaktować się z osobą zadłużoną w celu dobrania rozwiązania, które umożliwi ostateczne rozwiązanie problemu z długiem. Pracownicy ponawiają próbę nawiązania kontaktu, często do dłużników są wysyłane kolejne pisma. Ponownie brak kontaktu lub unikanie porozumienia doprowadza do kolejnych egzekucji komorniczych, które przyczyniają się do zdecydowanego zwiększenia długu. Warto dodać, że na tym etapie wierzyciel może zaproponować znaczącą redukcję zadłużenia – jakiś procent należności umorzyć, ze względu na bezskuteczną egzekucję – zatem warto negocjować.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej