Cesja wierzytelności przy windykacji

Data: 2019-06-03

Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności na inny podmiot – ma wtedy miejsce tak zwany przelew. Najczęściej do cesji dochodzi wtedy, gdy pojawiają się długi, czyli przy windykacji.

Gdy zaciągamy pożyczkę, podpisujemy umowę na abonament albo kupujemy coś na fakturę od kontrahenta, zobowiązujemy się do spłaty danego zobowiązania. Jeśli tego nie zrobimy, wówczas wierzyciel, czyli osoba, której mamy oddać pieniądze, ma prawo się o nie ubiegać.

Wierzyciel może w takiej sytuacji skorzystać z windykacji, czyli z działań, które mają na celu odzyskanie od dłużnika pieniędzy przez zastosowanie metod polubownych oraz sądowych.

Najczęściej windykacja połączona jest również z cesją wierzytelności. Co oznacza to dla wierzyciela, a co dla dłużnika?

Cesja wierzytelności przy windykacji

Cesja – co to jest?

Pod pojęciem cesji (łac. cessio „dobrowolne ustąpienie”) znajduje się czynność, która służy do przeniesienia wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela na majątek osoby trzeciej, która staje się wtedy nowym wierzycielem.

Osoba dokonująca cesji jest określana cedentem, a osoba kupująca wierzytelności jest cesjonariuszem.

W polskim prawie cesja regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego.

Przedmiotem umowy cesji jest wierzytelność – prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi, na podstawie którego może on domagać się od dłużnika spełnienia konkretnego świadczenia, co wynika z wiążących ich stosunków prawnych.

Mówiąc wprost, przedmiotem umowy cesji może być także niespłacone zadłużenie, na przykład raty pożyczki lub kredytu czy abonament telefoniczny. Wówczas wierzycielem staje się bank, firma pozabankowa, dostawca mediów, natomiast dłużnikiem jest osoba, która nie uregulowała swojego zobowiązania w terminie.

Gdy mamy niespłacone długi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w stosunku do nas zostanie przeprowadzona windykacja, która może być także powiązana z cesją wierzytelności.

Windykacja a cesja wierzytelności

Uregulowania długu przez dłużnika może domagać się tylko osoba, która ma do tego prawo, czyli wierzyciel. W jego imieniu mogą robić to również inne podmioty, na przykład prawnik czy firma windykacyjna.

Wierzyciel może zdecydować się również na sprzedaż długu, jeśli nie chce sam dochodzić wierzytelności od dłużnika. To obecnie bardzo popularne rozwiązanie, z którego korzysta wielu wierzycieli, zwłaszcza większe firmy, na przykład banki, telekomy.

Zatem wtedy, gdy dług przekazywany jest do windykacji, najczęściej ma miejsce cesja wierzytelności.

Dla dotychczasowego wierzyciela to także korzyść, ponieważ nie musi on już zajmować się odzyskiwanie wierzytelności we własnym zakresie – za sprzedany dług otrzymuje pieniądze, a tym samym może również utrzymać swoją płynność finansową na odpowiednim, stabilnym poziomie.

Gdy firma windykacyjna odkupuje od wierzyciela dług, może następnie przystąpić do jego odzyskania. Oczywiście, związane jest to z ryzykiem, gdyż dłużnik może nie współpracować, ale firmy zajmujące się windykacją posiadają szereg narzędzi, które pozwalają im na prowadzenie skutecznej windykacji.

Metody odzyskiwania długów stosowane przez firmy windykacyjne:

  • windykacja polubowna, miękka – polega na kontaktowaniu się z dłużnikiem w celu nakłonienia go do spłaty zadłużenia, na przykład listownie, telefonicznie, osobiście
  • windykacja sądowa, twarda – prawnicy firmy windykacyjnej wkraczają na ścieżkę sądową przeciwko dłużnikowi, celem jest egzekucja komornicza z majątku dłużnika

Cesja wierzytelności – tylko na piśmie

Gdy dochodzi do cesji wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela na nowego wierzyciela, czyli na firmę windykacyjną, wówczas taka procedura musi być potwierdzona pismem.

Przepisy wskazują, że „jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony”. Zatem cedent i cesjonariusz muszą podpisać pomiędzy sobą umowę przelewu – cesji wierzytelności.

Czy dłużnik poddany windykacji musi wyrazić zgodę na cesję?

Wielu dłużników myśli, że bez ich zgody nie może dojść do cesji wierzytelności, czyli przeniesienia wierzytelności z jednego wierzyciela na drugiego. W rzeczywistości jednak zgoda taka wcale nie jest wymagana!

Cesja wierzytelność może odbyć się także bez zgody dłużnika, dlatego nie musi on wyrażać na nią zgody. Nie oznacza to jednak, że dłużnik nie może być informowany o przelewie. Jest to obowiązek, dlatego też taka procedura powinna być powiązana z przekazaniem dłużnikowi pisma, które informuje o zmianie wierzyciela. W zawiadomieniu znajdziemy informacje o tym, jak należy spłacić swoje zobowiązanie na rzecz nowego wierzyciela.

Dłużnik powinien także otrzymać kopię umowy cesji, która została zawarta pomiędzy wierzycielami – w przeciwnym przypadku może on ubiegać się o podważenie cesji.

Zawiadomienie o cesji wierzytelności powinno być przesłane do dłużnika co najmniej listem poleconym.

Zatem wtedy, gdy nie spłacamy swoich zobowiązań, możemy być także narażeni na windykację, która powiązana jest z cesją wierzytelności. Pamiętajmy o tym, że jako dłużnik nie możemy oponować przeciwko cesji, gdy została ona przeprowadzona zgodnie z prawem. Musimy także otrzymać zawiadomienie o tym, że cesja została wykonana.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej