Czym jest zadatek a czym zaliczka?

Data: 2018-01-22
Decydując się na zlecenie wykonania dzieła wymagającego znacznego nakładu czasu oraz pieniędzy, twórca często życzy sobie, by zapłacić mu środki finansowe przed rozpoczęciem pracy. Przy zawieraniu umowy o wykonaniu danej usługi wyszczególnia się zadatek bądź zaliczkę, które choć podobne, posiadają kilka istotnych różnic.


Elementem wspólnym zaliczki oraz zadatku jest przeznaczenie. Wypłacane są na konto wykonywanej pracy lub realizowanej umowy. Podstawową różnicą jest to, że zaliczka jest wypłacona na poczet przyszłych należności i nie stanowi formy zabezpieczenia umowy. Jest także rodzajem zabezpieczenia, na wypadek niewywiązania się zleceniobiorcy, w odróżnieniu do zadatku. Kwestia tego, co jest bardziej opłacalne, zadatek czy zaliczka, związana jest z charakterem usługi oraz treścią umowy regulującej zasady jej realizacji.


Czym jest zaliczka?
Zasad funkcjonowania zaliczki należy szukać w kodeksie cywilnym. W przepisach dotyczących wykonywania umów wzajemnych, czyli takich, w których obie strony zobowiązane są do wykonania świadczenia, znajdują się informacje dotyczące zasad wypłacania zaliczki. Kwota ta wypłacona zostaje na poczet przyszłych świadczeń, zapisany w umowie. Strona przyjmująca zaliczką nie może, w przypadku niewywiązania się z umowy, zatrzymać wpłaconych pieniędzy. Rezygnując z umowy, osoba przyjmująca zaliczkę zobowiązana jest do jej oddania w przypadku odstąpienia od wykonywania świadczenia. Ponadto osoba, która zleciła dane świadczenie, a nie otrzymała go według zawartych w umowie warunków, może starać się o odszkodowanie. Jednak fakt udzielenia zaliczki nie umacnia pozycji wobec drugiej strony, niewywiązującej się z zobowiązania. W przypadku pobrania zaliczki osoba wykonująca świadczenie nie może odstąpić od niego bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Gdy umowa rozwiązana zostanie przez obie strony, za ich obopólną zgodą, następuje zwrot wzajemnych świadczeń, także finansowych.


Czym jest zadatek?
Przepisy regulujące tą formę płatności, poprzedzających wykonanie danego dzieła, także zawarte są w kodeksie cywilnym. Według przepisów, jest to świadczenie w formie pieniężnej lub rzeczowej, które zostaje wręczone drugiej stronie przy zawieraniu umowy. Najczęściej przekazanie zadatku następuje w trakcie podpisywania umowy przedwstępnej. Zadatek jest także formą zadośćuczynienia, w przypadku niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron. Jeżeli nie został on wpłacony, a świadczenie nie zostało zrealizowane terminie zawartym w umowie, to może ona zostać rozwiązana bez wyznaczenia drugiego terminu realizacji. Jednak, jeżeli zadatek zostanie wypłacony, a strona wykonująca zlecenie nie wywiąże się z umowy w wyznaczonym terminie, zleceniodawca może zażądać dwukrotnego zwrotu poniesionych kosztów. Jeżeli szczęśliwie dojdzie do realizacji umowy, zadatek wliczany jest w końcowy koszt, jaki ponieść musi zleceniodawca. Zadatek nie powinien wynosić więcej niż 20% ostatecznej ceny. Niedopuszczalne jest także przekroczenie ostatecznej ceny usługi przez zadatek.

Czym jest NCD

W prosty i bezpłatny sposób wpisując wymagane dane jesteś w stanie zweryfikować czy Twoje zadłużenie widnieje w rejestrze NCD. Jeżeli Twój dług jest wystawiony na sprzedaż, możesz odpłatnie wycofać ofertę z rejestru NCD.

Dodatkowo możesz przeczytać publikacje, z których dowiesz się więcej jak krok po kroku radzić sobie w procesie wychodzenia z długów.

Na blogu o zadłużeniu, oszczędzaniu i finansach

Sprawdź bezpłatnie czy Twój dług jest w rejestrze NCD

OSOBA PRYWATNA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej

FIRMA

Sprawdź bezpłatnie zadłużenie

Pokaż więcej
Pokaż więcej
Pokaż więcej